ÁSZF

Általános szerződési feltételek:


Utoljára módósítva: 2019.11.15.

Autókölcsönzés feltételek, autóbérlés feltételek - kolcsonjargany.hu
ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek.(ÁSZF) iránymutatóul szolgálnak arra nézve, hogy milyen feltételek mellett tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.


1. A Bérbeadó köteles a gépjárművet használatra alkalmas állapotban, a szükséges és érvényes hatósági igazolásokkal ellátva átadni a Bérbevevőnek.
2. Autóbérléshez szükséges dokumentumok:
A. Magánszemélyeknél: személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, jogosítvány, taj kártya, adókártya,
B. Cégeknél: cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, (ha nem aláíró a cégben). Kezességvállalás a gépkocsit átvevő részéről.
3. Bérbevevő köteles a gépjárművet és a részére átadott hatósági engedélyeket a Bérleti szerződés lejártával, az átadáskori állapotban visszaadni.
4. A Bérbevevő a bérlési idő alatt a gépjárművet köteles rendeltetésszerűen használni, a használat időtartamától függően a szükséges karbantartásokról gondoskodni (olaj, hűtővíz, guminyomás, megfelelő üzemanyag, stb.) A nem rendeltetésszerű használatból eredő, ill. a biztosító által nem térített károkért - függetlenül a vezető személyétől - Bérbevevő vállalja az okozott kár utáni teljes anyagi felelősséget. (pl.: ittas vagy jogosítvány nélküli vezetés, stb.)
5. A járművek nem rendelkeznek CASCO biztosítással, úgy a Bérbevevő teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott kárért!
6. Lopás, vagy a gépjármű egyéb módon történő eltulajdonítása esetén, a jármű a megkötött kölcsönszerződésben szereplő gépkocsiszakértő általi meghatározott értéke az irányadó a kártérítés tekintetében, amelyre a Bérbevevő teljes anyagi felelősséget vállal. A gépjárműben keletkezett esetleges károkért, függetlenül a vezető személyétől az anyagi felelősség mindenkor a Bérbevevőt-kezességvállalót terheli.
7. A kölcsönzött jármű kulcsának elvesztése esetén a biztosító által meghatározott módon történő kulcspótlás, és összes zárcsere költségei teljes mértékben a Bérbevevőt terhelik. A gépjármű papírjainak (forgalmi) elvesztése esetén köteles azt azonnal bejelenteni a rendőrhatóságnál, továbbá köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.
8. Az autókölcsönzés napi 300 kilométer használatot, Bérbeadó előzetes engedélye esetén korlátozás nélküli külföldre történő határátlépési engedélyt, másodvezetői lehetőséget tartalmaz.
9. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör függvényében a Fővárosi Törvényszék illetékességét fogadják el.
10. A gépjárművet viszontkölcsönözni szigorúan tilos és büntetendő! Bérbevevő aláírásával tudomásul veszi, hogy a gépjármű bérleti időn túli önkényes használata bűncselekményt valósít meg és rendőrségi feljelentést von maga után.
11. Bérbevevő kijelenti, hogy a gépjárművel való bűncselekmény elkövetése esetén a következményekért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. (büntető eljárásban foganatosított intézkedések költségei, tárolási díj, ügyvédi költség, perköltség, elkobzás, stb).
12. Bérleti díj: A bérleti díj magában foglalja a kötelező biztosítás díját, a Pest Megyei autópálya matricát, a javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanyag utántöltés költségeit. A bérlet ideje alatt felmerülő egyébköltségek (üzemanyag, parkolás, út díj, rév, stb.) Bérbevevőt terhelik.
13. Foglaló: Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a foglaló összege nem kerül visszafizetésre, ha nem rendelkezik a szükséges összes dokumentummal és ezáltal az autókölcsönzés meghiúsul, vagy a bérlés kezdete előtt 48 órán belül az autóbérlést visszamondja.
14. Bérbevevő köteles a szerződés "Revízió" rovatában jelzett km-számláló állásánál a műszaki szemlét a Bérbeadó által megjelölt helyen és időben elvégeztetni. A szemle későbbi elvégzése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés elérésével nettó 40.000 Ft-ot, e felett minden megkezdett 100 km-re további nettó 1.000 Ft-ot kell Bérbeadó részére kötbérként megfizetni.
15. A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra és a Bérbevevőnek úgy is kell visszahoznia. A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérbevevő megtéríteni tartozik.
16. Bármilyen felmerülő kár vagy műszaki hiba okának megállapítására, ill. anyagi értékének meghatározására a felek a típus-azonos szakszerviz véleményét magukra nézve kötelezően elfogadják.
17. Műszaki hiba esetén Bérbeadó cseregépjárművet csak esetleges szabad kapacitás függvényében, belföldön tud biztosítani. Bérbeadó műszaki hiba esetén köteles időarányos díj visszatérítésre - kivétel a Bérbevevő terhére róható esetben.
18. Bérbevevő az autóbérlési idő alatt bekövetkező műszaki hiba bekövetkezésekor a vissza szállítás terhét viseli, kivéve ha kötött Autoassistance szolgáltatást..
19. Bérbevevő defekt esetén (pótlás párban vagy azonos típusúval!), valamint az utastér illetve a gépjármű aljának rongálódásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik Bérbeadó felé.
20. Bérbevevő hibájából eredő kárnál, az anyagi kár megtérítésén túl az alábbi járulékos költségek is Bérbevevőt terhelik: kötelező biztosítás emelkedés (bonus - malus: 3 fokozat), roncs szállítás. Totálkár esetén: a biztosító által számolt gk. avulás értéke.
21. Cigaretta csikk és hamu mentesség, valamint a külső-belső tisztaság és a gépkocsi állapotának megtartása érdekében erősen szennyezett járműnél (minimál kár) a kaucióból levonásra kerül: külső takarítás 2.500 Ft Belső takarítás 2.500 Ft kárpit tisztítás 10.000 FT.
22. A bérlet, a gépjármű átvételének az átvételi lapon feltüntetett időpontjában kezdődik. A bérlet lejárati időpontjához viszonyított - pótlólagos órákra, illetve a megjelölt leadás időpontjához viszonyított - késés 1 plusz nap felszámítását jelenti. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt járművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem a megjelölt időpontig adja le, úgy a gépjármű állapotlap felmérése és a bérleti szerződés lezárására a leadást követő munkanapon kerül sor, mely eseményen Bérbevevő jogosult jelen lenni. Bérbevevő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az 5-6-7. pont szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérbevevővel szemben a megfizetett kaucióból levonni, illetve a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.
23. Bérbevevő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépjármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) a Bérbeadónak átadni. Balesetnél Bérbevevő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). Bérbevevőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. A járművel kapcsolatos bármilyen -a normálistól eltérő- közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, jármű eltűnése, stb.) azonnal jelenteni köteles a Bérbeadónak! Bérbevevő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles - Saját költségére - gondoskodni a jármű biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről. Bérbevevő köteles tájékoztatni Bérbeadót minden a jármű esetleges szabálytalan parkolásával, úthasználatával kapcsolatos eseményről (közlekedési bírság kiszabása, felszólítás parkolási pótdíj megfizetésére, stb.) csakúgy, mint az általa elkövetett közlekedési szabályszegésekről és közigazgatási bírsággal sújtható cselekményekről. Bérbevevő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérbevevő esetleges szabálytalan parkolásával, díjfizetés kötelezettségével járó úthasználatával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérbevevővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is, illetve egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
24. Hosszabbítás: Ha Bérbevevő az autóbérlés időtartamát hosszabbítani kívánja, úgy Bérbeadót az autókölcsönzési idő lejárta előtt legalább 24 órával köteles írásban értesíteni, valamint a szerződés lejártáig az ellenszolgáltatás rendezéséről gondoskodni. 2 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra.
25. Ha Bérbevevő a megállapított időn belül a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, illetve a bérlési idő meghosszabbításáról Bérbeadót írásban nem értesíti, valamint a további autóbérlés napidíjairól nem gondoskodik, úgy minden további megkezdett 24 órára a megállapított napi autókölcsönzési díj kétszeresét köteles fizetni utólag a Bérbeadónak.
26. Bérbevevő kijelenti: bármely vitás kérdés esetén elfogadja Bérbeadó teljes körű anyagi és jogi képviselőjeként a Dr. Bita Judit ügyvédet. A felmerülő többletköltségek Bérbevevőt terhelik!
27. A Bérbeadó megtagadhatja a jármű bérbe adását bárkinek, külön indoklás nélkül.
28. A kölcsönjármű bérlési idejének szerződésben foglalt lejárati dátuma előtt történő visszaadása nem jár díjvisszatérítéssel, de a fennmaradó összeg egy későbbi bérlés díjába beszámítható.
29. A teljes körű biztonság érdekében, külföldi út alkalmával Bérbevevő vállalja, hogy az utasokra is kiterjedően valamelyik nagyobb biztosítótársaságnál utazási biztosítást (baleset, poggyász, betegség, sürgősségi gyorssegély, stb.) köt, valamint a személygépkocsira Assistance biztosítást köt.
30. A gépjármű bármilyen műszaki hibájából, vagy gyári értéken felüli fogyasztásából eredő Bérbevevőnek esetleges többletköltségéért (pl: szállás, telefon, külföldi bérautó igénybevétele, stb.) Bérbeadó semmilyen anyagi és jogi felelősséget nem vállal. (lásd 17. pont ajánlása) Bérbeadó semmilyen módón nem felelős Bérbevevő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérbevevőt a gépjármű meghibásodásából eredendően érik.


31. A Bérbevevő vállalja, hogy a bérlés megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a járművön van-e olyan sérülés, ami nem szerepel a szerződés "Sérülések jegyzőkönyve" részét képező pontban. A Bérbevevő köteles a Bérbeadónak bejelenteni az általa látható minden olyan hibát és sérülést, amely nem szerepel az "Sérülések jegyzőkönyve" pontjában. A Bérbeadó dönt arról, hogy a Bérbevevő a sérülés ellenére útnak indulhat-e. Minden új sérülést be kell jelenteni a motor beindítása előtt annak érdekében, hogy megfelelően azonosítható legyen a sérülést okozó személy. Ha a Bérlő nem jelent be az új sérülést, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jármű optikailag és műszakilag rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van (kivéve a "Sérülések jegyzőkönyve" és egyéb megjegyzések pontban már szereplő sérüléseket). Az út megkezdése előtt a Bérbevevő köteles azt is ellenőrizni, hogy a jármű alkalmas-e a közlekedésre, különösen a gumiabroncsok szemrevételezésével. Ha a Bérbevevő nem végzi el az utazás megkezdése előtt a kötelező ellenőrzéseket vagy a járművön egyértelműen látható károk estén a Bérbeadó engedélye nélkül elindul, a Bérbeadó jogosult a kauciót és a további felmerülő költség kötbérét felszámítani. Az ebben a pontban írt, kockázatviselésre és kárfelelősségre vonatkozó szabály nem alkalmazandó akkor, ha a Bérbevevő által kibérelt jármű olyan rejtett sérülés vagy hiba miatt alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra, amelynek felismerése vezetői engedéllyel rendelkező személytől általában nem várható el.

32. A Bérbevevő a szerződés lezáráskor - autó visszaadásakor köteles legalább kettő, a jármű állapotának, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának és az ÁSZF szabályainak megfelelő - különösen annak rongálástól mentes módon történt - használatának igazolására alkalmas, és a járművet megfelelően ábrázoló fényképet készíteni.
33.:
A Bérbevevő a járművet ért teljes kárért - beleértve az értékcsökkenést, az adminisztrációs és szállítási költségeket, továbbá mindazon kárelemeket, amelyet a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben, így a 6:522.§-ban foglaltak meghatároznak, az alábbi korlátozásokkal felelős:
a) A jármű vagy tartozékai azon rendeltetésszerű használattal összeegyeztethető kisebb felületi vagy szerkezeti sérülései vagy hibái kapcsán, amelyek a bérleti szerződés létrehozásakor a Bérbeadó által ismertek voltak, a Bérbevevőt kártérítési kötelezettség nem terheli;
b) A Bérbeadó nem támaszt kártérítési igényt a Bérbevevővel szemben olyan káresemények kapcsán, amelyeket a káreseményt okozó másik jármű 2009. évi LXII. tv. 3. § 10. pontja szerinti, a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyezett üzembentartójának gépjármű-felelősségbiztosítása ténylegesen fedez, feltéve, hogy a Bérbevevő a járművet a szerződésnek megfelelően használta és a károkat azonnal bejelentette, kivéve a kerék-, gumiabroncs-, futómű-, alváz-, külső tükör és antennakárokat.
c) A Bérbevevő által okozott saját hibás kár esetén a Bérbevevő minden egyedi káresemény bekövetkeztekor az egyedi kár összegének megfelelő, de egyedi káreseményenként legfeljebb 250 000,- Ft összegű önrészt köteles fizetni.
d) Amennyiben a Bérbevevő az általa okozott kárt szándékosan, illetve a jármű nem rendeltetésszerű használatával vagy az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) járművezetés személyi feltételeire vonatkozó szabályainak be nem tartásával okozta, az így okozott kár teljes összegéért kártérítési felelősséggel tartozik.
e) A járműben keletkezett kár elszámolásának alapját az adott autó márkaszervizének hivatalos kárkalkulációja az irányadó.
34: Bérbevevő lopáskár esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
Ebből adódó kártérítés esetén
Bérbevevőnek a Bérautó hivatalos EUROTAX értékbecsléssel megállapított értékét kell megtérítenie.
Bérautó indítókulcsának elvesztése esetén azonnal értesíteni kell a Bérbeadót, aki intézkedik
Bérautó zárcseréjéről és az új indítókulcsok beszerzéséről. Az ezzel kapcsolatos összes költséget a Bérbevevőt terheli.


35.:

A gépkocsiban a bérlet során bekövetkezı esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezésig a kaució összege bérbeadónál marad. A gépkocsik javítása,  kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet.  A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 6000 Ft javítási költség, gumiabroncs "defekt" sérülése esetén 6000 Ft fizetendő, abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a guminyomás csökkenése (defekt ) utáni használat következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendő, csökkentve az abroncs elhasználódásának mértékével. A gumiabroncs teljes megsemmisülése esetén, a gumiabroncs teljes ára megtérítendő. Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javítatása minden esetben kizárólag bérbeadó tudtával, előzetes jóváhagyásával történhet. A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben bérbeadónak át kell adni. A javítás költsége, kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az bérlı hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történı szállításának költsége bérlőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót felelősség nem terheli (vismajor). A gépkocsi bérleti időtartama, a gépkocsi átvételétől, a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig, függetlenül annak használatától, tart.  

36: A törvények/szabályok/feltételek nem tudása/ismerése nem mentesít a felelősség alól!